Địa điểm Công ty Cổ phần ô tô Quang Phi Hùng - Nissan Đà Nẵng

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể